Innspill Østre Toten kommuneplan

Ordfører i Østre Toten kommune oppfordrer til innspill som kan videreutvikle kommunen til det bedre og i dag har vi sendt inn våre forslag til høringen i kommuneplanens samfunnsdel. Vi håper selvsagt at vårt innspill vil bidra til at kommunen åpner øynene for mulighetene Fritt Brukervalg gir og at assistenter verdsettes for den jobben de gjør og hvilket potensiale de har. Vi håper også kommunen ser verdien i å slippe private aktører inn i helse og omsorg slik at vi sammen kan jobbe mot en bedre fremtid innen eldreomsorg.  

Tiltakene vi foreslår er disse: 

  1. Fritt Brukervalg for praktisk bistand (alle oppgaver som kan utføres av ufaglærte) 
  1. Gi assistenter kompetanseøkning og i større grad faste stillinger 
  1. Fristill sykepleiere fra enkelte oppgaver som velegnede personer med kurs og opplæring kan utføre. 

Tilltak 1:  

Vårt forslag er å ta imot bistand fra det private ved å innføre Fritt Brukervalg. Vi mener at ved å innføre dette vil man legge til rette for sunn konkurranse der man ikke konkurrerer på pris, men på kvalitet. Dersom man for eksempel innfører Fritt Brukervalg på alle oppgaver som kan utføres av ufaglært personale vil man øke kapasiteten til fagarbeidere og sykepleiere. Ved eventuell innføring av Fritt Brukervalg vil kommunen også spare penger på lønn, sykepenger og driftskostnader. Den private leverandøren vil også bistå kommunen med rapportering av antall timer brukt på særlig ressurskrevende brukere som vil gi kommunen refusjonsgrunnlag.  

Tilltak 2: 

Det kan legges bedre til rette for at egnede personer med kurs og opplæring kan utføre flere oppgaver som pr dags dato kun sykepleiere kan utføre. Vi tror at det finnes mange muligheter for å løse oppgavene i eldreomsorgen på en god og effektiv måte, selv om vi har en utfordring med å rekruttere nok sykepleiere. Vi mener at vi må være åpne for nye og innovative løsninger, og ikke bare holde oss til den “gamle” måten å tenke på. Vi har mange dyktige og motiverte ufaglærte medarbeidere som har mye kompetanse å tilby, og som ønsker å lære mer og bidra til å gi eldreomsorgen et lenge etterlengtet løft. Kommunen bør være mer fleksibel og villig til å ta noen kalkulerte risikoer for å iverksette tiltak som nevnt ovenfor, samtidig som vi ivaretar den “faglige forsvarligheten”.  

Tilltak 3: 

Vi vil også gjerne løfte frem den viktige rollen som assistentene har i eldreomsorgen. Vi mener at kommunen bør verdsette assistentene mer ved å tilby dem faste stillinger. Dette ville være i tråd med arbeidsmiljøloven, og det ville også gi assistentene mer trygghet og forutsigbarhet i arbeidslivet. Vi tror at dette ville også bidra til å øke kompetansen i helse- og omsorgssektoren, fordi assistentene da ville fått bedre muligheter til å utvikle seg faglig og ta videreutdanning. 

Vi håper vårt innspill skaper engasjement og handling. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *